Algemene voorwaarden

Clubreglement
Van harte welkom bij Leisure World Fitness en of CrossFit-Dronten The Box
Om er voor te zorgen dat u plezierig en veilig kunt sporten en ontspannen hebben wij het navolgende clubreglement opgesteld. Hierin zijn opgenomen:

 1. Communicatie
 2. Privacy en persoonsgegevens
 3. Algemene bepalingen en lidmaatschapsvoorwaarden
 4. Huisregels

Heeft u nog vragen? Raadpleeg een medewerker bij de receptie of mail naar info@leisureworld.nl. Wij zijn u graag van dienst!

Team Leisure World Fitness / Team CrossFit Dronten The Box wenst u een sportieve en plezierige tijd en veel succes bij het behalen van uw doelstelling(en).

1. Communicatie

1. Communicatie op de club
Onze medewerkers zijn er om u optimaal van dienst te zijn en te begeleiden. Heeft u een vraag, een klacht of een idee, aarzel niet om deze aan een van onze medewerkers kenbaar te maken. U kunt ook mailen naar info@leisureworld.nl.

2. Online communicatie
Volg ons op Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven van alle weetjes en wordt onderdeel van onze online community.
Kijk op onze website www.leisureworldfitness.nl voor informatie over alle sportmogelijkheden en het actuele lesrooster.

3. E-mail communicatie
Wij vragen u ons een actueel e-mailadres te verstrekken in verband met de automatische afspraakbevestigingen en administratieve doeleinden. Slechts incidenteel zenden wij u berichten/mededelingen, waarvan wij wettelijk verplicht zijn u deze te melden.

2. Privacy en persoonsgegevens

 1. Geef wijzigingen in uw persoonsgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres en/of bankrekening) zo spoedig mogelijk door aan de administratie door een e-mail te sturen naar info@leisureworld.nl, zodat wij u optimaal van dienst kunnen blijven.
 2. Uw persoonsgegevens worden in onze administratie verwerkt en beheerd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw gegevens worden nimmer aan derden verstrekt.

3. Algemene bepalingen en lidmaatschapsvoorwaarden

1. Lidmaatschap
Het Lidmaatschap wordt naar keuze van deelnemer aangegaan voor een periode zoals aangegeven en overeengekomen op het inschrijfformulier.
Na de minimale contractperiode wordt de overeenkomst automatisch per maand of conform abonnementsvorm verlengd.
Inschrijfformulier ontvangt u digitaal per e-mail.
Uw lidmaatschap is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.

2. Wijzigen van abonnementsvorm
Het is gedurende de minimale contractduur van het lidmaatschap niet mogelijk om de abonnementsvorm om te zetten naar een lidmaatschap met een lagere contributie(‘downgrade’).
Indien deelnemer de abonnementsvorm wil aanpassen na afloop van de minimale contractduur kan dit middels een mutatieformulier per eerstvolgende betaaltermijn van het lidmaatschap.
Bij een downgrade worden administratiekosten in rekening gebracht tegen het geldende tarief.

Het is gedurende de minimale contractduur van het lidmaatschap mogelijk om per eerstvolgende betaaltermijn van het lidmaatschap, de abonnementsvorm om te zetten naar een lidmaatschap met een hogere contributie (‘upgrade’).  Deelnemer dient hiertoe een nieuw inschrijfformulier in te vullen en gaat akkoord met een nieuwe contractperiode, welke minimaal de duur heeft van de eerder overeengekomen contractperiode.

Een eventuele achterstand in contributiebetaling dient vóór de datum van wijziging van abonnementsvorm te zijn voldaan.

3Beëindigen van lidmaatschap
Het lidmaatschap kan gedurende de minimale contractduur niet worden beëindigd
Indien u uw lidmaatschap wenst te beëindigen, kan dat ná de minimale contractduur met inachtneming van een maand opzegtermijn en dient u hiervoor een opzeggingsformulier in te vullen bij de receptie. Mondelinge opzeggingen, opzeggingen per mail of anders worden niet gehonoreerd. O.a. om de reden dat niemand zich ten onrechte uitgeeft voor u. Tevens wordt uw persoonlijke motivatie graag gehoord m.b.t. het beëindigen van uw sportprogramma bij Leisure World Fitness. Het opzegtermijn van een maand geldt ook in geval van ziekte, zwangerschap of verhuizing.
Indien het lidmaatschap niet tijdig of op juiste manier is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Bij achterstallige contributie is opzeggen niet mogelijk en loopt het lidmaatschap door.
Bij beëindiging van een lidmaatschap met tegoeden, komen de tegoeden op de einddatum te vervallen.

4. Contributie
De contributie is uitsluitend per automatisch incasso en bij vooruitbetaling verschuldigd.
De contributie is te allen tijde verschuldigd, ongeacht de mate waarin deelnemer gebruik maakt van de faciliteiten, door omstandigheden een of meerdere faciliteiten van de club tijdelijk niet beschikbaar zijn of lesprogramma’s of instructeurs wijzigen.
Het incasseren van de contributie zal iedere maand worden uitgevoerd. Indien het niet mogelijk is om te incasseren of in geval van een storno behoudt Leisure World Fitness zich het recht voor om € 6,00 storno- c.q. administratiekosten in rekening te brengen. De contributie dient alsnog omgaand te worden voldaan.

Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, behoudt Leisure World Fitness het recht voor om u de toegang tot de club te ontzeggen tot het verschuldigde bedrag is voldaan.
Indien deelnemer in gebreke blijft aan haar betalingsverplichtingen is Leisure World Fitness gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden en zijn alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen direct opeisbaar en dienen deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid door deelnemer te worden voldaan.

Indien Leisure World Fitnessen niet betaalde vordering uit handen geeft, komen alle binnen- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van deelnemer.
Leisure World Fitness behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen te allen tijde vroegtijdig door Leisure World Fitness / CrossFit Dronten The Box gepubliceerd worden.
De tarieven zijn inclusief B.T.W. Leisure World Fitness is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de B.T.W.

5. Clubpas
Met de clubpas heeft u toegang tot de club, de Milon Cirkel (indien van toepassing) en de lockers. U kunt de clubpas ook opwaarderen met een geldbedrag voor consumpties in het sportcafé. Bij de receptie kunt u de clubpas opwaarderen met een minimum van € 10,00 per pinbetaling of á contant.
De Clubpas is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.
Indien u bij beëindiging van het lidmaatschap nog saldo op de clubpas heeft staan, heeft u het recht om binnen 2 maanden na einddatum van het lidmaatschap het tegoed te besteden in de club. Het resterende saldo zal niet aan u worden gerestitueerd.
Bij verlies, diefstal of beschadiging van de clubpas, dient u hiervan direct melding te maken bij de receptie. Uw clubpas zal vervolgens worden geblokkeerd, waarna u tegen betaling bij de receptie een nieuwe clubpas kunt aanschaffen.

6. Veiligheid, voorzorgen en aansprakelijkheid
De toegang en het gebruik van alle faciliteiten van de club geschiedt op eigen risico.
Zwangere vrouwen en zij die lijden aan suikerziekte of hoge bloeddruk, adviseren wij voorafgaande aan het gebruik van de faciliteiten van de club met hun huisarts hieromtrent te overleggen.
Indien deelnemer onvoldoende bekend is met bepaalde faciliteiten en/of apparatuur, dient zij voorafgaande aan het gebruik hiervan een instructeur van de club om nader uitleg te vragen. Deze instructie is kosteloos.

Deelnemer verklaart middels ondertekening van het inschrijfformulier Leisure World Fitness, haar medewerkers en haar bezoekers c.q. leden niet aansprakelijk te zullen stellen voor ongevallen, blessures of dood dan wel vermissing of beschadiging van eigendommen. Leisure World Fitness zal worden gevrijwaard voor alle aanspraken ten deze en zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.
Schade ontstaan door deelnemer door het zich niet houden aan de instructies, reglement en huisregels, zullen in alle gevallen op deelnemer worden verhaald.

Eventuele gevonden voorwerpen kunt u terugvinden op de daarvoor aangewezen plek.
Waardevolle eigendommen kunt u opbergen in de lockers. Het gebruik van de lockers geschiedt op eigen risico. Wij verzoeken u om na de training uw eigendommen uit de locker te verwijderen. De lockers worden dagelijks, vlak voor sluitingstijd automatisch geopend.
Gebruik géén kauwgom tijdens het sporten
Gebruik géén verdovende middelen voordat u van de faciliteiten van de club gebruik maakt. Verdovende middelen verminderen uw reactievermogen en kunnen derhalve tot ongelukken of blessures leiden.

7. Clubreglement en wijzigingen
Het clubreglement is van toepassing op alle faciliteiten van de club.
Leisure World Fitness behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in het clubreglement indien zij deze wijzigingen in het belang acht voor de veiligheid van haar leden, de handhaving of verbetering van het kwaliteitsniveau of andere aspecten, welke naar de beoordeling van de club van belang kunnen zijn voor het welzijn van haar leden en de exploitatie van de club. Wijzigingen zijn nimmer grond voor tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, tenzij de wijzigingen zo zwaarwichtig zijn, dat van deelnemer redelijkerwijze niet langer verwacht mag worden dat zij het lidmaatschap continueert.
Leisure World Fitness behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in het product- en dienstaanbod.

8. Openingstijden
De openingstijden van de club is voor deelnemers vanaf 16 jaar. Deelnemers jonger dan 16 jaar zijn welkom van maandag tot en met vrijdag van opening tot 19.00 uur en niet in het weekend.
De openingstijden van de club worden vastgesteld door Leisure World Fitness.  Indien deze wijzigen zult u daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld door middel van publicatie in de club en op de website.
Leisure World Fitness behoudt zich het recht voor om in de Zomervakantie een aangepast rooster en/of beperkte openingstijden te hanteren.

Tijdens officiële feestdagen, verbouwingen, onvoorziene omstandigheden, overheidsbeslissingen, interne opleidingsdagen en eventueel nader te bepalen dagen, zal de club gesloten zijn, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of restitutie van de contributie.

Leisure World Fitness behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname lessen te annuleren.
Leisure World Fitness behoudt zich het recht voor om te allen tijde personen de toegang tot de club te weigeren, zonder opgaaf van reden. Of het lidmaatschap eenzijdig te beëindigen alsmede personen te royeren.

Bij bepalingen waarin dit clubreglement niet voorziet beslist de directie van Leisure World Fitness. Deze beslissing is voor het lid bindend.

4. Huisregels

 • Deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels
 • Deelnemer dient zich te houden aan gegeven instructies en vastgesteld reglement
 • Meld de instructeur onmiddellijk indien u zich onwel voelt
 • Bij ieder bezoek aan de club dient u uw clubpas te gebruiken, anders kan toegang worden geweigerd
 • In de sportruimtes dient u te allen tijde in correcte sportkleding gekleed te zijn
 • Het dragen van schone sportschoenen (géén straatschoeisel) en het gebruik van een handdoek is verplicht
 • Ter voorkoming van ongevallen is gebruik van drinkglazen of blikjes in de sportruimtes niet toegestaan. Maak gebruik van een bidon.
 • Het dragen van caps, petten en/of baseballpetten is tijdens het sporten in de sportruimtes niet toegestaan
 • Omkleden dient uitsluitend te geschieden in de kleedruimtes
 • Outdoor lessen brengen soms onverwachte omstandigheden met zich mee. Wees hierop voorbereid. Let goed op verkeer en omgevingsfactoren. Draag goed zichtbare sportkleding.
 • Mobiel telefoneren is in de sportruimtes niet toegestaan
 • Roken is niet toegestaan
 • Iedere vorm van (seksuele) intimidatie, agressie en/of geweld in de club wordt op geen enkele wijze getolereerd
 • Het is niet toegestaan om kinderen mee te nemen naar de club
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in de club
 • Het is deelnemer niet toegestaan producten of diensten te verkopen in de club of deze ter beschikking te stellen aan derden
 • Het is niet toegestaan om drugs dan wel in zijn algemeenheid, stimulerende middelen (zoals anabolen steroïden) te gebruiken in de club